ALIAS tiếng việt cho Joomla - SEF - SEO

In bài này

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(Thiet ke website Da Nang) - Khi ta gõ tiếng việt thì alias trong joomla sẽ không hiển thị đúng như ta mong muốn. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến SEO rất nhiều. Để Alias url tự động theo tiếng việt ta làm như sau

alias tieng viet cho joomla

Ta dùng Notepade++ mở file output.php trong thư mục http://domain.com/libraries/joomla/filter/output.php

Nhớ chuyển format lại thành UTF-8 without BOM
Tìm function: stringURLSafe

ta thay toàn bộ function này bằng function mới có nội dung dưới đây:

Ta dùng Notepade++ mở file output.php trong thư mục http://domain.com/libraries/joomla/filter/output.php


Nhớ chuyển format lại thành UTF-8 without BOM
Tìm function: stringURLSafe

ta thay toàn bộ function này bằng function mới có nội dung dưới đây:


Code:
public static function stringURLSafe($string)
{

$str = str_replace('-', ' ', $string);

$utf8characters = 'à|a, ả|a, ã|a, á|a, ạ|a, ă|a, ằ|a, ẳ|a, ẵ|a, ắ|a, ặ|a, â|a, ầ|a, ẩ|a, ẫ|a, ấ|a, ậ|a, đ|d, è|e, ẻ|e, ẽ|e, é|e, ẹ|e, ê|e, ề|e, ể|e, ễ|e, ế|e, ệ|e, ì|i, ỉ|i, ĩ|i, í|i, ị|i, ò|o, ỏ|o, õ|o, ó|o, ọ|o, ô|o, ồ|o, ổ|o, ỗ|o, ố|o, ộ|o, ơ|o, ờ|o, ở|o, ỡ|o, ớ|o, ợ|o, ù|u, ủ|u, ũ|u, ú|u, ụ|u, ư|u, ừ|u, ử|u, ữ|u, ứ|u, ự|u, ỳ|y, ỷ|y, ỹ|y, ý|y, ỵ|y, À|A, Ả|A, Ã|A, Á|A, Ạ|A, Ă|A, Ằ|A, Ẳ|A, Ẵ|A, Ắ|A, Ặ|A, Â|A, Ầ|A, Ẩ|A, Ẫ|A, Ấ|A, Ậ|A, Đ|D, È|E, Ẻ|E, Ẽ|E, É|E, Ẹ|E, Ê|E, Ề|E, Ể|E, Ễ|E, Ế|E, Ệ|E, Ì|I, Ỉ|I, Ĩ|I, Í|I, Ị|I, Ò|O, Ỏ|O, Õ|O, Ó|O, Ọ|O, Ô|O, Ồ|O, Ổ|O, Ỗ|O, Ố|O, Ộ|O, Ơ|O, Ờ|O, Ở|O, Ỡ|O, Ớ|O, Ợ|O, Ù|U, Ủ|U, Ũ|U, Ú|U, Ụ|U, Ư|U, Ừ|U, Ử|U, Ữ|U, Ứ|U, Ự|U, Ỳ|Y, Ỷ|Y, Ỹ|Y, Ý|Y, Ỵ|Y, "|, &|';

$replacements = array();
$items = explode(',', $utf8characters);
foreach ($items as $item) {
@list($src, $dst) = explode('|', trim($item));
$replacements[trim($src)] = trim($dst);
}
$str = trim(strtr($str, $replacements));

//$str = strtr($str, $trans);
// remove any '-' from the string since they will be used as concatenaters


$lang = JFactory::getLanguage();
$str = $lang->transliterate($str);

// Trim white spaces at beginning and end of alias and make lowercase
$str = trim(JString::strtolower($str));

// Remove any duplicate whitespace, and ensure all characters are alphanumeric
$str = preg_replace('/(\s|[^A-Za-z0-9\-])+/', '-', $str);

// Trim dashes at beginning and end of alias
$str = trim($str, '-');

return $str;
}

Lưu lại và kiểm tra nhé

Hãy liên hệ với WebVIP -  thiết kế web Đà Nẵng để có thể triển khai được website của mình 1 cách nhanh nhất.

Chúc các bạn thành công

Tags: , ,